ผู้ว่าเมืองนนท์ ประชุมรับมือน้ำท่วม

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชุมหารือในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการคือ

1. ลอกท่อระบายน้ำ

2. ขุดลอกคูคลอง

3. กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ

4. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

5. การเตรียมทำคันกั้นน้ำเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การเตรียมปรับมาตรการของศูนย์พักคอย และการจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในส่วนของการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำท่วมขังผิวการจราจร จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะก่อนฤดูฝนของทุกปี การประชุมในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงมาตรการและเตรียมความพร้อมสำหรับหน้าฝนและปริมาณน้ำที่อาจมีมากกว่าปกติในปีนี้

หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

Related posts