รมช.ประภัตร ขานรับนโยบายนายกฯ ผลักดันโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ดึงเอกชนหาตลาดรองรับผลผลิต เปิด “สุพรรณบุรีโมเดล” สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณบุรี หวังขยายผลสู่ระดับประเทศ ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

รมช.ประภัตร ขานรับนโยบายนายกฯ ผลักดันโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ดึงเอกชนหาตลาดรองรับผลผลิต เปิด “สุพรรณบุรีโมเดล” สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณบุรี หวังขยายผลสู่ระดับประเทศ ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ณ ตำบลวังน้ำซัพ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ตัวแทนผู้ประกอบการที่รับซื้อฟักทอง ตัวแทนผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็ง ตัวแทนผู้เลี้ยงโคขุน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 200 คน เข้าร่วม

รมช.ประภัตร กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะหลังฤดูปลูกข้าว จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ภายใน 4 เดือน โดยใช้เงินทุนจากสินเชื่อพิเศษตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร

“สำหรับโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ที่จะสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะทำเป็น “สุพรรณบุรีโมเดล” ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต โดยขณะนี้มีการหารือกับผู้ประกอบการ และมีการประสานงานเรื่องตลาดรองรับผลผลิตทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และมีการประกันราคารับซื้อให้กับเกษตรกรที่ชัดเจนแล้ว โดยอาชีพที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ คือด้านพืช มีด้วยกัน 3 เมนู 1.ฟักทอง 2.แฟง 3.พริก ด้านปศุสัตว์ มี 3 เมนู 1.โคขุน 2.แพะกับแกะ 3.ไก่พื้นเมือง ด้านประมง มี 2 เมนู 1.กุ้งก้ามกลาม 2.ปลาตะเพียน โดยบางเมนูอาชีพ กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับผู้ประกอบการเรียบร้อย และพร้อมจะให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการสนับสนุนตั้งแต่เมล็ดพันธ์ุ พันธ์ุสัตว์ อาหาร ปุ๋ย ยา และจะหักต้นทุนคืนหลังจากเกษตรกรขายผลผลิตแล้ว ซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้มาหารือร่วมกัน และพร้อมแล้วสำหรับการผลักดัน “สุพรรณบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างการดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วย” รมช.ประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะส่งเสริมสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย โดยใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้หลักการ 3 คนร่วมมือ 1 คนกู้ 2 คนค้ำ หนี้เสียสามารถกู้ได้ เงินได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) ที่มีตลาดรองรับชัดเจน หรืออาชีพที่มีลักษณะการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน  วงเงินกู้ทั้งหมด 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาปล่อยเงินกู้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน

//กกส. สปกษ. 25 ธันวาคม 2564//

Related posts