นายสุภกิต เจียรวนนท์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๖๔ ขอน้อมนำมหาบุญ ‘กฐินพระราชทาน’ มาฝากครับ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้  นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔  นำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำ  พระอารามหลวง ในการนี้ พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

โดยสรุปยอดกฐินพระราชทานจำนวนเงินถวายพระราชกุศล รวมจำนวนเงิน ๓๒,๗๒๗,๕๔๓.๓๖ บาท (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ตลอดจนคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

กราบอธิษฐานสาธุการและอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศล ‘กฐินพระราชทาน’ วาระนี้เพื่ออานิสงค์ส่งเสริมหนุนนำให้มีชีวิตที่สูงส่ง มีเกียรติ มีความเจริญ มีความก้าวหน้า และมีความสง่างามในชีวิตสืบไป

Related posts