87 ปี ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงพระราชทานของ รัชกาลที่ 7

87 ปี ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงพระราชทานของ รัชกาลที่ 7

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงเนื่องในวันครบรอบ 87 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โดยมีการแสดง รำบวงสรวง “ชุดนาฏกรรมอำนวยพร” จากนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง รวมตัวละครเอกของโขน พระนารายณ์ พระลักษมี ทศกัณฐ์ หนุมาน มาร่วมรำบวงสรวง เพื่ออำนวยอวยพรให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและผู้ที่มาร่วมงานให้มีแต่ความเจริญเป็นสวัสดิมงคลสืบไป

จากนั้น พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ให้แก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทยจำนวน 2 ทุน และมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” จำนวน 7 ทุน ได้แก่ ครูชาลี อินทรวิจิตร(ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), สมสุข ประณต, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, นภาพร หงสกุล, กานดา นามแย้มแป้น เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ให้การต้อนรับและดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยคณะกรรมการและครอบครัวศาลาเฉลิมกรุงเข้าร่วมงาน อาทิ คุณจันทนี ธนรักษ์, วิชา วรมาลี, อนันต์ ไววิทยะ, วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ), สมมาตร ไพรหิรัญ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ชรัส เฟื่องอารมย์, กัณพล ปรีดามาโนช(ปิง ฟรุ๊ตตี้), นัฎฐา ลอยด์, วิทยา – วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์, ปิยสุดา จันทรสุข, เศรษฐศิริ นวลสนิท

 ศาลาเฉลิมกรุง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคสมัยนั้นและพระราชทานนาม “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร 150 ปี

Related posts