ราชทัณฑ์ติวเข้มพัศดีเรือนจำ รุ่นที่ 69

 

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา 09.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัศดีเรือนจำ รุ่นที่ 69  ณ  กรมราชทัณฑ์  ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญต่อสังคม ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้เกิดความปลอดภัยด้วยการควบคุมและอบรมแก้ไขผู้กระทำผิด มุ่งหวังให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติในการดำรงชีวิตและพัฒนาปรับปรุงคน เพื่อไม่ให้เขาเหล่านี้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

 นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นข้าราชการราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัศดีเรือนจำ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบรองลงมาจากผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนการบริหารเรือนจำและทัณฑสถานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัศดี  เรือนจำขึ้น โดยการอบรมหลักสูตร พัศดีเรือนจำ ในครั้งนี้ ถือเป็น รุ่นที่ 69  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3  กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม พ.ศ.2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในงานราชทัณฑ์อย่างแท้จริง สามารถนำยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวินัยและคุณธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 45 คน และดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 15 คน  โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้อีกด้วย

Related posts