“ราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

วันอังคารที่ 8  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์และประธานในพิธี กล่าวว่า  กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการ “ราชทัณฑ์ จิตอาสาพัฒนาทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 500  คน ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ  วัดบางแพรกใต้ ถนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และอาคารกรมราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาพุทธสถานอันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล     อุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำ มีความประพฤติดีและต้องโทษมาระยะหนึ่ง ให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

Related posts