การกลับมาอีกครั้งของเวทีประกวดอันทรงคุณค่า สง่างาม สมความเป็นกุลสตรีไทย  “นางสาวไทย” ประจำปี 2562 สู่เวทีระดับสากล

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยจัดประกวดนางสาวไทยมาแล้ว 50 ครั้ง  โดยมีผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม 5 คน และ นางสาวไทย 45 คน  เวทีนี้ทำให้ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ มีชื่อเสียงระดับโลก เมื่อนางสาวไทยสองคนได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล ได้แก่ “อาภัสรา หงสกุล” นางสาวไทยปี พ.ศ. 2507  คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาล ปี ค.ศ. 1965 และ “ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก” นางสาวไทยปี พ.ศ. 2531 ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล ปี ค.ศ. 1988 สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจชาวไทยทั้งประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

บริษัท ซิกเนเจอร์คลับ 2016 (ไทยแลนด์) โดย ดร. สิริกานต์ อันสนกราน ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์จัดประกวดนางงามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ , ปทุมธานี , นครนายก จัดงานแถลงข่าวการประกวดนางงามกรุงเทพมหานคร ปทุมธานีและ นครนายก สู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562 โดยมี นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในการแถลงข่าว  และได้รับเกียรติจาก อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทย ประจำปี 2535 ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการมาร่วมงานคับคั่ง ณ โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน  ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดนางงามกรุงเทพมหานคร นางงามปทุมธานี และ นางงามนครนายก เปิดเผยว่า การประกวดในครั้งนี้มีสาวงามให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยในปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนการประกวดรูปแบบใหม่  โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัดเข้าสู่รอบภูมิภาค และแบ่งเป็น 4 ภาค  แล้วคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ภาคละ 10 คน จนเหลือ 40 คน เข้าสู่การประกวดนางสาวไทย และนางสาวไทยในปีนี้จะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แต่จะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาค  ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

สำหรับคุณสมบัติของสาวงามผู้เข้าประกวด นางสาวไทยประจำจังหวัด ประจำปี 2562 มีดังนี้คือ

 1. เพศหญิง และต้องมีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ระหว่าง พ.ศ. 2535–2542) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และไม่มีรอยสัก
 4. มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทางโดยพฤติกรรมและนิตินัย รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์
 5. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 6. ไม่เคยถ่ายภาพศิลปะ กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของ สังคมไทย
 7. ไม่เคยประกอบอาชีพอันเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
 8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 9. กรณีผู้สมัครที่เกิด หรือมีภูมิลาเนานอกราชอาณาจักรไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน (กันยายน พ.ศ. 2562)
 10. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ส่วนหลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยประจำจังหวัด ประจำปี 2562  ได้แก่

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีที่กาลังศึกษาอยู่) พร้อมสำเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4×6 นิ้ว อย่างละ 1 รูป
 6. ใบรับรองแพทย์ จากสถาบันทางการแพทย์ของรัฐหรือเอกชน ที่เชื่อถือได้
 7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด หรือ Miss Thailand Representative [MTR]

และให้แนบมากับแบบฟอร์มหรือใบสมัครในการเข้าร่วมลงทะเบียนประกวดนางสาวไทย 2562

ผู้สมัครประกวดสามารถส่งใบสมัครได้ ทางแฟนเพจ นางงามกรุงเทพมหานคร , นางงามปทุมธานี , นางงามนครนายก ทาง E-mail : md-nsiri@hotmail.com หรือ nsiri.sale@gmail.com หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ โรงแรมเอ็นสิริ 99/304/1 ซ.ลาลูกกา71 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงแรมเอ็นสิริ ลาลูกกา71 จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประกวดนางงามกรุงเทพมหานคร นางงามปทุมธานี และนางงามนครนายก จะเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับการประกวดนางสาวไทยเวทีระดับประเทศ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนนางงามทั้ง 3 จังหวัด โดยจะมีการประกวดรอบตัดสินเพื่อคัดเลือกนางงามทั้ง 3 จังหวัด สู่เวทีนางสาวไทย ประจำปี 2562   ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นี้  เวลา 18.00 นาฬิกา  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะเข้าสู่รอบระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562, ภาคเหนือ วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562, ภาคใต้ วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 และภาคกลาง วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2562 โดยคัดเลือกตัวแทนสาวงามภูมิภาคละ 10 คน รวมจำนวน 40 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ ทางกองประกวดฯ ได้จัดทำรายการเรียลลิตี้ ในรอบระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดนางสาวไทย 2562 แบบเกาะติดทุกเหตุการณ์ และถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 รอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

Related posts