การจัดงาน “กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย”

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดงาน ในหัวข้อ “กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย” หรือ “Medical Cannabis in Thailand” พร้อมทั้งลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562  ณ กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย เพื่อการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสม  รวมทั้งการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ให้สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562  คณะสื่อมวลชนต่างประเทศและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย” ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ พิธีเปิดงานโดย นำงทัศนีย์ ผลชำนิโก รองอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

การบรรยาย หัวข้อ สารสกัดจากกัญชาเพื่อการแพทย์แผนปัจจุบัน , สารสกัดจากกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ทั้งนี้ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์ ไปขยายผลให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

Related posts