“รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส”นำทีมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง

               วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล โดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส กรรมการบริหารและผู้ตรวจการของสมาคมฯ พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน เป็นอย่างดี และได้ทำความร่วมมือกับสถาบันปอเนาะบ้านเขารักเกียรติ สถาบันศึกษาอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ และ สถาบันอัลอิสลามีย์ดารุรรอชีดีย์ โดยขับเคลื่อนตามนโยบายของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล

               ในครั้งนี้ ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

               1.ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการศึกษาทางเลือก เพื่อนำพาผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่ออกกลางครัน รวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นทักษะในการเรียนเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิต

               2.ผลักดันสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการ เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ในลักษณะต่อยอดหรือเติมเต็ม เพื่ออนาคตของผู้รับการศึกษา และนำไปพัฒนาประเทศชาติ

               3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแบบไร้พรมแดน

               โดยมีสักขีพยานดังนี้ นายยูโสป  หีมหรีม  ครูฝ่ายปกครอง สถาบันตะห์ฟีซุลกุรอานดารุลมะห์หมูดราม่า / ผศ.ดร.สมัชญา  พลชัยประธานสมาพันธ์การศึกษาทางไกลแห่งประเทศไทย / ผศ.ดร.กาจพล  โกฉิม รองประธานสมาพันธ์การศึกษาทางไกลแห่งประเทศไทย / ดร.ณัฐชพงศทัต  หงส์สุวพัชร ประธานชมรมส่งเสริมการศึกษาทางไกล / นายทินกร  เงินอ่อน ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า นครปฐม/ น.ต.หญิง จารุวรรณ  จิรชวาลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์การศึกษาทางไกลแห่งประเทศไทย / ดร.ภวิษย์กันฐพร  มงคลชาติ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการวางแผนสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล / นายจิระภาคย์  ยุพาพินนุรักษ์ ประชามนตรีเเละนายกสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ / นายจำเนียร  ทาเเลบ ผู้อำนวยการจังหวัดตาก องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ภาคพลเมือง) / น.ส.รวิภา  กองแก้ว ประธานองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ(ภาคพลเมือง) / นายพิเชษฐ์  สง่าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดสตูล สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล / นางพิชญาภา  ทาเเลบ เหรัญญิก องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ภาคพลเมือง)

Related posts