รมว.ธรรมนัส ขึ้นเหนือ พบปะพี่น้องชาวเมืองแพร่ ลุยสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

               วันนี้(18 พ.ค.67)  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.แพร่ บริเวณฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง  และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง โดยมีนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายสิริพล รักษณาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

               สำหรับฝายแม่ยม เป็นฝายทดน้ำขนาดใหญ่ ที่สร้างกั้นแม่น้ำยม บริเวณบ้านหนุนเหนือ  ต.บ้านหนุน  อ.สอง จ.แพร่ ใช้ทดน้ำเข้าคลองชลประทานสายใหญ่ ก่อนกระจายลงสู่คลองส่งน้ำทั้งหมด 70 สาย ไปยังพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำยม ในเขต อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น และอ.เด่นชัย ครอบคลุมพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมประมาณ 267,375 ไร่ พื้นที่ชลประทานกว่า 196,000 ไร่ รวมไปถึงสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมทั้งปีประมาณ 364,200 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม) ปัจจุบันได้นำโปรแกรม Resevoir Operation study (ROS) ) มาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อติดตามการใช้น้ำของพืช ปริมาณฝน และประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะต้องใช้ทั้งฤดูกาลได้ ก่อนจะนำมาวางแผนบริหารจัดการน้ำและกำหนดพื้นที่เพาะปลูก การจัดรอบเวรการส่งน้ำ การระบายน้ำจากอ่างฯในแต่ละวันให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยมีอาสาสมัครชลประทาน  กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำ และคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทำให้การบริหารจัดน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

               ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยโรง  อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ความจุเก็บกักประมาณ 19.13 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ ต.แม่คำมี ต.ห้วยโรง ต.ไผ่โทน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนในปี 2569 หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,200 ไร่

              ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเมืองแพร่ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด ช่วยบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

Related posts