สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย สาธารณะสุขเพื่อชุมชน เคลื่อนที่

               สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  72 พรรษา  28 กรกฎาคม 2567  โดยจะมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่  จัดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด  ขูดหินน้ำลาย พร้อมด้วยบริการตัดผม บริการนวดแผนไทย และให้บริการปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆ  อาทิ  ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คนพิการ  และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  ในวันเสาร์ที่  20  เมษายน  2567 ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 500 คน

Related posts