รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส นำคณะฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

               สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล เป็นองค์กรที่ช่วยผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ต่อยอดทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย

               แต่ทั้งนี้ ทางสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือสังคมตลอดมา ซึ่งทางสมาคมฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ผลักดันสิ่งดีงามสู่สังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา

               ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นำโดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการและกรรมการบริหารสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล องค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพลเมือง และสโมสรขวัญข้าวสามพราน ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์) และได้ความร่วมมือผลักดันการศึกษาระหว่างสโมสรขวัญข้าวสามพรานกับสมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกลช่วยเหลือเด็กหลุดระบบออกกลางคันเข้าถึงระบบการศึกษาได้

              ในการนี้ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนพลลัส อธีน่า/ สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล/สมาพันธ์การศึกษาทางไกลแห่งประเทศไทย/ชมรมส่งเสริมการศึกษาทางไกล/องค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพลเมือง/ สโมสรฟุตบอลขวัญข้าวสามพราน

               สำหรับ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือสงเคราะห์คนชรา ที่ได้รับความยากลำบาก และประสบปัญหาทางสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 ปัจจุบันอยู่สังกัดกรม กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Related posts