สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล จัดกิจกรรมถวายพระพร ต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

               สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ จัดกิจกรรมถวายพระพร และถวายกำลังพระทัย เพื่อปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

               วันพุธที่ 14 กุมภาพันธิ์ 2567 – พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี  อุปนายกกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมดุสิต จังหวัดภาคใต้  และสมาคม ชมรม เครือข่ายชาวใต้ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทรงสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ทรงจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนมาก ทรงจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือของประชาชนชาวไทย ทรงนำความรู้และประสบการณ์ ที่ทรงทอดพระเนตรและจดบันทึก ในโอกาสเสด็จเยือนต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการทรงงานของพระองค์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทรงจัดตั้งโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับผู้ป่วยที่ยากจน เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกาย ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่  ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไปทั้งแผ่นดิน ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพ ประเทศชาติ ประชาชน เป็นอเนกอนันต์

               เนื่องในมหามงคลสมัย วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

               ในตอนท้าย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล  ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เราต้องยึดความถูกต้อง และความชอบธรรมของบ้านเมือง เชื่อมั่นว่า จะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และทุกประเทศมีการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ

Related posts