ด่วน ขอเชิญร่วมทริปแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้าครั้งสำคัญของชีวิต แบบ VIP (รีบจองด่วนพร้อมรับวัตถุมงคลพิเศษพระอุปคุตศักดิ์สิทธิ์ก่อน3ธค66นี้เหลือเพียง10ที่นั่งเท่านั้น!!!)

ทริปเเสวงบุญอินเดีย เนปาลแบบ VIP สุดๆ ธรรมดีทัวร์  คัดสรรสิ่งที่ดีพร้อมเพื่อสมาชิก ได้ประทับใจ เหมือนดั่งเคย

ที่สุด!! ของการเเสวงบุญที่อินเดียกับกิจกรรมสร้างมหาทาน เสริมบารมี

ร่วมแจกมหาทานให้ชาวอินเดีย 1,000 ครอบครัว (เราทำมาอย่างต่อเนื่องให้มหาทานประจำทุกปี ให้ไปแล้วมากกว่า 10,000 ชีวิต)

 ณ วัดไทยสิริราชคฤห์ และเราเป็นคณะเดียวที่ปล่อยปลาลงแม่น้ำคงคาเยอะที่สุด

เหมา ปลาหน้าเขียงในพาราณสี ร่วมช่วยชีวิต ปลาที่กำลังถูกฆ่าให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งไม่มีคณะไหนทำอย่างเรา เนื่องจากปลาในตลาดอินเดียแพงมาก

และร่วมถวายเครื่องสักการะบูชา สี่ สังเวชนียสถาน ซึ่งเป็น พุทธสถานที่สำคัญ ของ ชาวพุทธทั่วโลก โดยนำทุกท่านเข้าเฝ้าพุทธองค์ บนเส้นทางแห่งศรัทธา

9 วัน แห่งการบำเพ็ญทานบารมีฯ น้อมถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชา

The best of India

เดินทางเช้าวันที่ 8 กลับประเทศไทยวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566 (9 วัน 7 คืน)

บินตรงสู่พุทธคยา และบินภายในประเทศ 1 เที่ยว (สะดวกสบายและประหยัดการเดินทางข้ามเมือง กว่า 9 ชั่วโมง)

ทุกรายการ ดูแลคัดสรรแบบ VIP เพื่อผู้ร่วมเดินทาง ทริปเเสวงบุญอินเดีย เนปาล แบบ VIP ที่เรามุ่งมั่นสร้างความประทับใจสะดวกสบายมั่นใจ ดั่งผลงานที่ผ่านมาที่เราได้สร้างความประทับใจและอิ่มเอมใจอิ่มบุญให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกครั้งที่ผ่านมา

การเดินทางเราบริการรถโค้ช Volvo ที่มีห้องน้ำในตัวแบบในเครื่องบิน  อาหารไทยอร่อยถูกปาก ตลอดการเดินทางทุกมื้อ พักโรงแรมห้าดาว หรือดีที่สุดในแต่ละเมือง

สุดพิเศษ นำคณะโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และทีมงาน

 พร้อมทั้ง พระธรรมทูตผู้ให้ความรู้เชิงลึกในแต่ละพุทธสถาน

พิเศษสุด ราคาทริป 89,000 บาท

พักเดี่ยว +19,000 บาท/ท่าน

(ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด / ตั๋วเครื่องบินในประเทศ / ค่าทำวีซ่า / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / ค่าอาหารครบมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม / ค่าประกันการเดินทาง)

โปรแกรม Hilight

สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ประสูติ : ลุมพินี

     เยี่ยมชมสวนลุมพินี และวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

     ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี

สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา

     สักการะ สวดมนต์ นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ 7 สัตตมหาสถาน

     เยี่ยมชมสถูปนางสุชาดา

     เยี่ยมชมแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่สำคัญทางศาสนา ที่พระพุทธองค์ได้รับการ ถวายข้าวมธุปายาพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา

     เยี่ยมชมวัดพุทธนานาชาติ

     ทอดผ้าป่าวัดไทยพุทธคยา

สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ

     สักการะธรรมเมกขสถูป สถานที่แสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

     ทอดผ้าป่าวัดไทยสารนาถ

สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่ปรินิพพาน : กุสินารา

     นมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพาน ณ วิหารปรินิพพาน พระพุทธรูปที่เป็นศิลปะในสมัยคุปตะ

     เยี่ยมชมมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ทอดผ้าป่า วัดไทยกุสินารา

ราชคฤห์ เป็นเมืองหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร

    ขึ้น ยอดเขาคิชฌกูฏ สักการะพระคันธกุฎี สถานที่ประทับ พรรษาแรกของพระพุทธเจ้า

    สักการะอานันทกุฎี ,ถ้ำพระโมคคัลลานะ

    สักการะถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม

    ชมสถานที่กลิ้งหินของพระเทวทัต

    เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่กำเนิดวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”

    ทอดผ้าป่าวัดไทยสิริราชคฤห์

พิเศษ ร่วมกันแจก มหาทาน 1,000 ครอบครัว

ไวสาลี เมืองหลวงของแคว้นวัชชี

    เยี่ยมชม วัดป่ามหาวัน สถานที่พระน้านางมหาปชาบดีโคตมี อุปสมบทเป็น

ภิกษุณีได้เป็น

ครั้งแรกในโลก

    เยี่ยมชมพระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ที่เมืองกุสินารา

    เยี่ยมชมเสาอโศก เสาที่สมบูรณ์ที่สุด

ใน บรรดาเสาหินศิลาจาลึกที่ถูกค้นพบ

นาลันทา สถานที่ตั้งอดีตมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยยิ่งใหญ่

    เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

    สักการะสถานที่กำเนิดของสาวกองค์สำคัญ คือ พระสารีบุตร

    กราบสักการะ และขอพร หลวงพ่อองค์ดำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนาลันทา

พาราณสี นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูกว่า 4,000 ปี

     ล่องเรือชมวิถีชีวิต และชมพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา

     พิเศษ ร่วมไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงลงสู่แม่น้ำคงคา

ด่วน เหลือเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น

จองด่วน โดยโอนเงิน 6,000บาท/1ท่าน

พิเศษสุด เฉพาะท่านทีจองกับ คุณปูนักข่าวฯ (ชยุต เมธาวิชิตชัย) พร้อม ได้รับ เหรียญ หลวงปู่พระอุปคุต ปางจกบาตร รุ่นสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดอินทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (พระอุปคุต/พระอรหันต์มหาเถระ ผู้ปราบมาร และ ให้โชคลาภฯ) 1 เหรียญต่อ1ท่าน สำหรับท่านที่จองที่นั่ง

เหลือเพียง10 ที่นั่ง 10 เหรียญ เท่านั้น

(ของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับผู้จองเหลือจำนวนจำกัด)

โอนเงินเข้าบัญชี

คุณ ชยุต เมธาวิชิตชัย

ธนาคาร กสิกรไทย

# 628-207-1515

จองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

และกำหนดนัดส่งมอบ Passport และชำระเงินที่เหลือ (มีใบเสร็จให้) ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

เพื่อเจ้าหน้าที่ของธรรมดีทัวร์จะได้รวบรวมเพื่อดำเนินการเรื่องขอวีซ่า เข้าทั้ง2 ประเทศให้เรียบร้อย

เมื่อโอนเงินมัดจำแล้ว กรุณาโทรแจ้ง เพื่อลงบันทึกการจองฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-9191-789 หรือ โทร. 091-093-5555

ร่วมทริปแสวงบุญ ตามรอยพระพุทธเจ้า ครั้งสำคัญ ของชีวิต

แบบ VIP ที่จะประทับใจและรับบุญกุศลอย่างที่ไม่เคยปราบปลื้มฯ มาก่อนในชีวิต

ภาพ/ข่าว

โดย ชยุต เมธาวิชิตชัย และทีมงาน

555 Press & Organizer

โทร. 061-9191-789

Related posts