“สครท.”จับมือภาคเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน สหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย โดยนายบุญรอด สนเปี่ยม ประธานสหภาพฯ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทสตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทรอยแลนด์ โฮลด์ดิ้งส์ จำกัด, บริษัทซันเวฟ โซลูชั่น จำกัด, บริษัทยูนิสตรอง จำกัด, บริษัทฟินเนเรียม จำกัด, บริษัทค้าเสียง จำกัด และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (สคส) จัดดำเนินการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย

นายบุญรอด สนเปี่ยม ประธานสหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดวิกฤติและทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้ประชาคมโลก มีมติร่วมกันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด ในส่วนของรัฐบาลประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน มีการออกนโยบายเรื่องพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เห็นความสำคัญจึงวางแนวนโยบายร่วมกันพร้อมมอบหมายให้สหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทยประสานให้ทุกๆเครือข่ายของทางสหภาพจับมือกันศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องของพลังงานสะอาด ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางนโยบายของทางรัฐบาล จึงเกิดโครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างสหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย กับองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านพลังงานสะอาด ยานยนต์ไร้มลพิษ ที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับทักษะ และสร้างทักษะใหม่สร้างคนทำงานภาครัฐที่เป็นเลิศ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง เพื่อยกระดับชีวิตของคนทำงานภาครัฐให้มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญคือการพัฒนาในทุกด้านนั้นจะขับเคลื่อนควบคู่ไปกับ การพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ให้ใกล้เคียงกับ Net Zero ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ของรัฐบาลไทย และประชาคมโลก

จึงเป็นที่มาในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน โครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย ในครั้งนี้ ซึ่งมีตัวแทนสหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย (สครท.) และบริษัทเอกชน อาทิ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท รอยแลนด์ โฮลด์ดิ้งส์ จำกัด, บริษัท ซันเวฟ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท ยูนิสตรอง จำกัด, บริษัท ฟินเนเรียม จำกัด, บริษัท ต้าเสียงจำกัด และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (สคส) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และยังได้รับเกียรติจากนายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นสักขีพยาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งแต่ละบริษัทยังได้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนมาโชว์ศักยภาพ และยังมีการเสวนาในหัวข้อเสียงแห่งสหภาพ ซึ่งมีเนื้อหา สิทธิและความเท่าเทียม รวมถึง การพัฒนาศักยภาพ ของคนทำงานภาครัฐ อีกด้วย

นายอภินันท์ อัศววินิจฉัย กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิสตรอง จำกัด เปิดเผยว่า การร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการขับเคลื่อนในทุกมิติและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภาคีเครือข่ายที่จะยังมีพันธมิตรสหภาพอื่นๆเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด ในการพัฒนาคนสร้างคนทำงานภาครัฐที่เป็นเลิศ ในการทำงานพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับพัฒนาพลังงานสะอาด ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อความยั่งยืนต่อไป

Related posts