สภาอุตสากรรมท่องเที่ยว จัดประชุมยกร่างพระราชบัญญัติข้อบังคับ

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับ สภาอุตสากรรมท…

Read More