หลักสูตร The NEXT Real เปิดรับสมัครรุ่น 4

หลักสูตร The NEXT Real  เปิดรับสมัครรุ่น 4

The NEXT Institute by SIU ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เปิด หลักสูตร The NEXT Real  4   ผู้นำหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง พร้อมเนื้อหาการเรียน มุ่งให้เห็นโอกาสใหม่ ๆ อาทิ  trick of trade เคล็ดลับทางการค้า แนวคิดการบริหาร คอนเซ็ปต์โครงการ trend design แต่ละประเภทอสังหาฯ รวมถึง เครือข่าย ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจ ริงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560

 rsz_%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c_%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%99_2

คุณอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ โดยรวมและเป็นธุรกิจที่รองรับพื้นฐานการดำรงชีวิตของของประชาชน การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอดกันระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงความต้องการของตลาด จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจา กการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้ นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทั นแนวโน้มต่างๆเหล่านี้

 rsz_%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c_%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%99_1

หลักสูตร The NEXT Real จึงมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ มุ่งหวังให้ความรู้ข่าวสารที่จะ ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ติดตามและมองเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจประเทศ

 คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real และกรรมการผู้จัดการบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด กล่าวว่า หลักสูตร The NEXT Real มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของ ประเทศและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสรรค์ไปสู่นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ตลอดจนถ่ายทอดแง่คิดมุมมองจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฎหมาย ชั้นนำของประเทศ

และในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยน แปลงใหญ่ของเศรษฐกิจสังคมทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมีวัตถุประสงค์นำเสนอให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ แนวโน้มประชากรและเมือง แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัยและการอยู่อาศัย และแนวโน้มการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์

 rsz_%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5

หลักสูตร The NEXT Real หวังว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (experience) หลอมรวมกับการรู้เท่าทันแนวโน้ม (trend)  ที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (innovation) กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆและโครงการที่อยู่อาศัย ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ รวมถึงเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการต่อยอด และ แบ่งปันทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ที่สุด

 รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร กล่าวว่า ความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากรุ่นที่ผ่านมา เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริ งของวิทยากร ซึ่งเป็นตัวจริงของวงการ นักเรียนหลายคนบอกว่าได้ฟังคำพูดเพียงบางประโยคของวิทยากร ก็คุ้มค่าเรียนแล้ว เพราะนักเรียนนำกลับไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตนเอง ปรับปรุงวิธีการ หรือ การนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิ จได้จริง และเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกันเอง มีการไปดูโครงการของเพื่อนๆในรุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งกระบวนการเรียนที่เราได้ออกแบบไว้ ทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นจนเพื่อนกัน ได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน จนนำไปสู่ Networking ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเกิดการร่วมทุนทำโครงการด้ว ยกัน การซื้อขายสินค้ากันระหว่างเพื่อนๆ ในปีที่ผ่านมาเรามีการจัดงานให้ นักเรียนมาออกบูทแสดงโครงการ หรือสินค้าของตนเอง ปรากฏว่า เกิดการซื้อขายระหว่างเพื่อนในรุ่น และระหว่างรุ่นกันอย่างมาก ซึ่งเรากำลังพัฒนารูปแบบให้เกิด Networking ทางธุรกิจ Real Estate และเป็นสังคมของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง

 rsz_%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2

วิทยากรของหลักสูตร ประกอบด้วย

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ คุณชายนิด อรรถญาณสกุล บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, คุณเศรษฐา ทวีสิน บมจ.แสนสิริ, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์, คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท

 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คลื่นลู กใหม่แห่งวงการ ได้แก่ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา บมจ.อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์, คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม บมจ.ศุภาลัย, คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น,  ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บมจ.เสนาดิเวลลอปเม้นท์, และ คุณเจมส์  ดูอัน บมจ..เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้

 วิทยากรในส่วนสนับสนุนอสังหาริม ทรัพย์ อาทิ คุณอุทร  ภูษิตกาญจนา บจ.ฤทธา, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ จาก บมจ.เอเซียพลัส โฮลดิ้ง, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย จาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง และ คุณวิศรุต  ปัญญาภิญโญผล บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

 หลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่ 4 กำลังเปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thenextreal.com โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ รียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาหลักสูตร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560  – 15 ธันวาคม 2560 เรียนทุกวันศุกร์ ที่อาคารชินวัตร 3      ถนนวิภาวดีรังสิต และผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารข องหลักสูตรได้ทาง facebook : NextrealTH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโ ทร.095 175 2818

 

 

Related posts