เขตบางกะปิสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน

เขตบางกะปิสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน

 

เขตบางกะปิ  จัดโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน ลดการสูญเสีย สนองนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ   สุดลาภา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ  เขตบางกะปิ 

 

1bangkapi2     1bangkapi3

 

โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชาวกรุงเทพมหานคร และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่สูง จากข้อมูลจากการจัดเวทีสาธารณะเรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง” ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ รายงานว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โดยเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เฉลี่ยมากถึงปีละ  2,510  ราย  ซึ่งสาเหตุเกิดจากการผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้าน พ.ร.บ.จราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย     ไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงขาดระเบียบและวินัยจราจร  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน  ปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางที่ดีในอนาคต และเป็นการนำมาตรการด้านความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางกะปิ นำโดยนางชมจิตร  พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นผู้ดำเนินโครงการ  โดยได้ร่วมมือกับศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดการอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถนน (Road Safety for Kids) ให้ความรู้เรื่องวินัยการจราจรกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดแทรกความรู้ความสนุกสนาน  โดยมีนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  2,506 คน  ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านวินัยจราจรแล้วยังจะได้รับมอบหมวกนิรภัยไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วย

 

1bangkapi4     1bangkapi6

 

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าฯอัศวิน แจงชัด เล็งเห็นถึงความปลอดภัยบนท้องถนนในหลายๆมิติ ของนักเรียนและผู้ปกครองในกรุงเทพฯ จึงได้จัด”โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนลดการสูญเสีย”ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างวินัยให้กับเด็กๆและผู้ปกครองในการลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสัญจรไปตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นครั้งที่9 และจะขยายไปในพื้นที่ต่างๆต่อไปซึ่งสืบเนื่องมาจากในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทัองถนนในแต่ละปีมีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ หรือมากกว่า 7 คนต่อวัน และมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าปีละ 72,000 คน ซึ่งความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยในวันเด็กที่ผ่านมาไดัจัดขึ้นที่โรงเรียนบางกะปิ โดยท่านรองผู้ว่าฯได้ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียครับ

1bangkapi7

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังว่าการจัดโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนนอกจากจะเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจรให้กับเด็กๆแล้ว  ผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่  ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จะตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวินัยจราจร ขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ของบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆท่าน

394751

Related posts