งานประกาศผลและมอบรางวัลและมอบรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

งานประกาศผลและมอบรางวัลและมอบรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในหัวข้อ ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน

ในวันอังคารที่ 8 มการาคม 2562 ได้มีการจัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์

    %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น สถานนีข่าวโทรทัศน์ TNN และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ในการประกวดครั้งนี้มีรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศจากสายการบินแอร์เอเชีย รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยมี นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมธิการ เป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลดังกล่าว

 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ทีม จันทร์กระจ่างฟ้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลงาน Diary of Lampang

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91

 ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่

ทีม PM Studio 1  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ผลงาน มวยไทย

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91

 ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง ได้แก่

ทีม SJ Production  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ผลงาน พา…เลาะ Thailand Hidden Part

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91

   ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย มีทั้งหมด 3 ทีม ดังนี้

  • ทีม เฮ็ดดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงงาน ซารางเฮโย ยโสธร
  • ทีม Sunset  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลงาน เป็นไทย
  • ทีมเด็กห้วยขว้าง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน Journy ทริปนี้ที่เกาะเกร็ด

     ทีมที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีทั้งหมด 4 ทีม ดังนี้

  • ทีม PM Studio 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ผลงาน วิธีทำฆ้อง
  • ทีม Family Child  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ผลงาน Fancy Trip
  • ทีม สาธุบุญโปรดักชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา  ผลงงาน A Happyness @surin
  • ทีม Ontime  มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา ผลงงาน What did you see From your vacation?

s__29581315

 

Related posts