พช. Kick off ยกระดับมาตรฐาน “ผ้าไทย” ติวเข้มผู้ประกอบการผ้าทั่วประเทศ หนุนผ่านเกณฑ์ มผช.

1otop1

พช. Kick off ยกระดับมาตรฐาน “ผ้าไทย” 

ติวเข้มผู้ประกอบการผ้าทั่วประเทศ หนุนผ่านเกณฑ์ มผช.

​กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ยกเครื่องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP พลิกโฉมผ้าทอไทย ให้โดดเด่นด้วยคุณภาพคู่ภูมิปัญญา ตั้งเป้าถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั่วประเทศ จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์

1otop2

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (Kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทยร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้า โดยภายในงานมีพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเซ็นทรัลแลป รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP เขตพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

1otop3     1otop4

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแลป ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมส่งเสริมการยื่นขอเครื่องหมายรับรอง มผช. ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญา มีอัตลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ควรนำมาส่งเสริมให้โดดเด่น เพราะนอกจากจะช่วยขยายฐานลูกค้า ก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าทั้งภายในและนอกชุมชนตนเองแล้ว ยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าตามเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะมุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายแล้ว ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของที่ระลึกอีก 5,000 ผลิตภัณฑ์ด้วย

 

1otop5

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เป็นรายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเซ็นทรัลแลป เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษา จากนั้นนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้ความรู้คำปรึกษาผลการทดสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมจัดทำหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานของผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ ที่ผ่านการพัฒนาแก้ไขผลิตภัณฑ์ เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยนำหลักฐานการขอยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

1otop6     1otop8     1otop9

สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ของกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาและยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและสามารถขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อนำไปสู่การมีโอกาสทางการตลาดแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตอบสนองโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล ด้วย

1otop7

1otop11     1otop10

Related posts