มท. เร่งเครื่องดันเศรษฐกิจ จัดใหญ่ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดเสน่ห์ชุมชนทั่วไทย 22-26 พ.ย.นี้

5365815

มท. เร่งเครื่องดันเศรษฐกิจ

จัดใหญ่ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เปิดเสน่ห์ชุมชนทั่วไทย 22-26 พ.ย.นี้

กระทรวงมหาดไทย จัดงานชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล ดึงเสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 ชุมชน ทั่วประเทศ มาจัดแสดง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวไทย สัมผัสวิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม สนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 5 วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน
วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าว การจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่รัฐบาลมีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวเมืองหลัก (แอ่งใหญ่) สู่เมืองรอง (แอ่งเล็ก) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน ามาต่อ ยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 876 อำเภอ 3,273 ชุมชน จากสถิติการท่องเที่ยวชุมชนเดือนมิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยว รวม 939,192 คน มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 687,472,161 บาท โดยการจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก” เป็นหนึ่งในแผนการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ของรัฐบาล ต่อเนื่องจากแคมเปญ “แอ่งเล็ก..เช็คอิน” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้เรียนเชิญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยคาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศเข้าชมงานอย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วัน

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงรายละเอียดของงานในครั้งนี้ว่า การจัด แสดงผลงานความสำเร็จ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก” จัดขึ้น เพื่อแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน เพื่อการส่งเสริมการตลาดในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1) โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ 50 ชุมชน ที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน 50 หมู่บ้าน 4 ภูมิภาค อย่างครบเครื่อง อาทิ สัมผัสวิถีชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่บ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี, ชมเอกลักษณ์ การปักผ้าที่โดดเด่น หรือที่หลายคนเรียกขานว่า “กราฟฟิกม้ง” ของบ้านเข็กน้อย หมู่ 4 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, วิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภูมิปัญญา การผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสาคร, บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และตลาดหัวปลี ศูนย์โอทอปพุแค จ.สระบุรี เป็นต้น

2) โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 110 ชุมชน ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของ 110 ชุมชน รวมถึงมีการจัดแสดงและสาธิต การผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถฝึกและร่วมท าผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

3) โซนนิทรรศการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน เป็นการดึงเสน่ห์ชุมชุนโดยการเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยการเรียงร้อย เรื่องราวของคุณค่า สัมผัสภูมิปัญญา ที่ผสมผสานในรูปแบบของทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

4) โซนจำหน่าย อาหารถิ่นรสไทยแท้กว่า 160 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารหาทานยากซึ่งเป็นอาหารประจ าถิ่น อาทิ ข้าวมันไก่เบตง หมูย่างเมืองตรัง ไก่ย่างเขาสวนกวาง เป็นต้น

5) โซนจัดแสดงและจ ำหน่ำยสุดยอดสินค้ำ OTOP อาทิ สินค้า OTOP Signature ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เช่น ทอง เงิน สุโขทัย, จิวเวอรี่ พลอยจันทบุรี, นิลเมืองกาญจนบุรี เป็นต้น และ

6) โซนหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ คำปรึษาเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การจับคู่ธุรกิจ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น และการแสดงจากศิลปิน ชื่อดังมากมาย อาทิ จ๊ะ อาร์สยาม, จิ้งหรีดขาว, แช่ม แช่มรัมย์ และอีกมากมาย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อสร้างสีสัน และความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย รวมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษ กับการจับรางวัล รถจักรยานยนต์ ทุกวัน ๆ ละ 1 คัน รวม 5 วัน 5 คัน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน พิเศษสุด วันสุดท้ายจับแจกรางวัลใหญ่ รถกระบะ 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล ในเวลา 19.00 น. รับรองมางานเดียวครบรส แบบ 3 IN 1 ช้อปมหกรรมสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ต้นตำรับ ชิลบรรยากาศ Unseen ท่องเที่ยวชุมชน 3,273 แห่งทั่วประเทศ สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ด้วยการท่องเที่ยว และสัมผัสเสน่ห์ความงดงามของ วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม เพื่อกระจายรายได้ สู่ฐานรากในงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

 

 

Related posts