สสส. จับมือ We are happy จัดโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปีที่ 4 ปลุกพลังครู ศพด. ยะลา ก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

สสส. จับมือ We are happy จัดโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปีที่ 4

ปลุกพลังครู ศพด. ยะลา ก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

 

ยะลา ดินแดนปลายขวานภาคใต้ตอนล่างของไทย ที่แม้จะเผชิญกับความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยะลาในวันนี้ยังคงมีรอยยิ้มและความสุขปรากฏอยู่ให้เราเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยยิ้มและความสุขของคุณครูในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ยะลา ที่วันนี้ทุกคนก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ จับมือร่วมแรงสามัคคีทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชน ผู้ปกครอง สร้างสื่อมหัศจรรย์มอบสุขภาวะที่ดีให้เด็กครบทุกด้านทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา”

 

1sss3

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่ม We are happy จัดโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 จากแนวคิดของ 3 แผนงานหลักภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา คือ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ นำมาบูรณาการกับองค์ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายและความฉลาดรู้ทางด้านอาหาร สร้างเป็นโมเดลนำมาพัฒนาศักยภาพคุณครูให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี” 

 

1sss4     1sss6

 

สายใจ คงทน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการครู) กล่าวถึงแนวคิดหลักของโครงการนี้ว่า “สำหรับโครงการปีที่ 4 นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก 3 ปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนคุณครูและ ศพด. จาก 9 จังหวัด ให้กลายเป็น ‘พี่เลี้ยง’ ขยายเครือข่ายกระจายความรู้ไปสู่ ศพด. และคุณครูในพื้นที่ โดย 9 จังหวัดประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ กรุงเทพฯ เพชรบุรี ตรัง และยะลา

 

1sss5     1sss7

 

คุณครูอริศรา บินอิสริส จาก ศพด.บ้านตาสา ซึ่งเป็นคุณครูพี่เลี้ยงเครือข่ายมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ของพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา เล่าว่า เธอสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่ 3 เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีกระบวนการชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน และจะทำให้เกิดผลดีกับเด็ก “โครงการนี้มีกระบวนการที่ชัดเจนให้เรา บูรณาการกิจกรรมทั้งการอ่าน การกิน การออกกำลังกาย การรู้เท่าทันสื่อ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหาได้ยากที่จะมีโครงการที่ครอบคลุมทั้งหมดแบบนี้ นอกจากนั้นทางโครงการยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เราเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร ทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง สร้างความมั่นใจให้เรา ทำให้เราสามารถไปถ่ายทอดต่อให้กับคุณครูใน ศพด.อื่น ๆ จนเกิดเป็นเครือข่าย ศพด. ยะลาทั้งหมดตอนนี้ 12 ศูนย์ทำงานพัฒนาเด็กไปด้วยกัน”

 

1sss1

คุณครูฐิติพร โภชนานุกูล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กตรีมิตร

 

ทางด้านคุณครูฐิติพร โภชนานุกูล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กตรีมิตร กล่าวถึงผลที่ได้จากเข้าร่วมเครือข่ายมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ใน ศพด. จ.ยะลา ว่า “โครงการนี้ทำให้ทุกอย่างในศูนย์เปลี่ยนแปลง ก่อนหน้านี้เราไม่มีสื่อเลย เพราะไม่มีทุน จะทำคนเดียวก็ไม่ไหว แต่โมเดลของโครงการนี้ทำให้เรามองเห็นการทำงานแบบเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน มีต้นแบบความสำเร็จมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรม เราก็เร่ิมชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสื่อให้เด็ก วันนี้ที่ ศพด. มีสื่อมากมาย มีเครื่องเล่นสนามจากฝีมือของชุมชนและผู้ปกครอง เด็กได้เล่น ได้ปีนป่าย มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนเด็กทำว่าว ทำขนมโบราณ งานจักสาน ทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นมาก ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีรอยย้ิม มีความสุข”

 

1sss2

นายมะรอบี ดือเร๊ะ นายก อบต. พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

 

ในขณะที่นายมะรอบี ดือเร๊ะ นายก อบต. พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า สิ่งที่มองเห็นชัดเจนจากโครงการนี้ นอกจากความสุขของเด็ก ก็คือพลังการตื่นตัวของคุณครู “การมีโครงการของ สสส. เข้ามาทำให้เห็นการตื่นตัวของคุณครูจากเดิมเยอะมาก คุณครูได้พัฒนาตัวเอง ได้มามีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงช่วยเหลือกัน จากแต่ก่อนที่ต่างคนต่างทำ แต่ทุกวันนี้ทุกคนกลายเป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน”

 

1sss8

 

สำหรับเป้าหมายสุดท้ายของโครงการที่อยากเห็น สายใจ คงทน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามงาน/โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการครู) กล่าวว่า “เราอยากเห็นคุณครูทุกคนหลุดพ้นจากความไม่กล้า ไม่มั่นใจ ลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพว่าคุณครู ศพด. ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก แต่คุณครูทุกคนคือนักสื่อสารสุขภาวะผู้สร้างพลเมืองเด็ก เขาคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กวันนี้ให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

 

1sss10

 

Related posts