เน้นสร้างบางปลาม้า สุพรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่

เน้นสร้างบางปลาม้า สุพรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่

 
นายปัญญา ไกรทัศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับกลุ่มแกนนำคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี ที่ศูนย์ชุมชนบ้านลานคา(ศาลปู่เจ้า-ย่าเมือง) อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี เพื่อวางระบบการท่องเที่ยวชุมชนของอำเภอบางปลาม้า เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑ์การประกาศเขตท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในอำเภอบางปลาม้าและปริมณฑล โดยเน้นจักรยานเพื่อเชื่อมโยงเขตพื้นที่ท่องเที่ยว เก้าอี้ที่มีความคงทนถาวรในการให้ความรู้กระบวนการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าภายในเขตพื้นที่บางปลาม้า โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการทำแผ่นพับเพื่อกระจายแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปในภาพของสินค้า OTOP ในอนาคต พื้นที่บางปลาม้า จะมุ่งพัฒนาอาหารดั้งเดิมจากปลาม้า จากสินค้าทางเกษตรกรรมที่แปรรูปมาจำหน่ายและอาหาร เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนาคตของภาคกลาง

 

54902790     54902791

54902793

 

 

 

 

Related posts