กศน.ประสานกับ กอ.รมน.จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

35954

กศน.ประสานกับ กอ.รมน.จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มาเป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้ หลักสูตร “วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบล ตลอดจนกำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 5 นาย และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15 นาย รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 152 คน

สำหรับโครงการครั้งนี้ ทางกอ.รมน.ได้จัดส่งวิทยากร อาทิ นายกองตรีธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ มาจัดฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ขยายผลไปยังนักศึกษา กศน.และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

35955

s__19505256     s__19505244

596598     s__19505257

s__19505242     s__19505243

s__19505245     s__19505250

s__19505246     s__19505247

s__19505248     s__19505251

35949

Related posts