รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

1_resize

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  (กปช.) โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรม ประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุ การ จัดฝึกอบรมหลักสูตร โฆษกกระทรวง ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มี 4 วัน เป็นรุ่นที่ 3  ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28  มีนาคม 2561 จัด อบรม ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน โดยเชิญโฆษกกระทรวง จาก 20 กระทรวง รวม 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจได้ง่าย

 

 

2     3_resize

พล.โท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีในการฝึกอบรมครั้งนี้ และ ทางกรมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางแก่โฆษกทุกกระทรวงที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรฝึกปฏิบัติ อ.อรอุมา เกษตรพืชผล, อ.ศตกมล วรกุล , อ.สุวิช. สุทธิประภา, อ.สนมพร ฉิมเฉลิม และวิทยากรวิพากษ์การฝึกปฏิบัติ  อ.สุภาพ คลี่ขจาย , อ.ประพจน์ ภู่ทองคำ , อ.ทวินันท์  คงคราญ พร้อมรับฟังการบรรยาย  “เทคนิคการสื่อสารสู่สาธารณะ” โดย ศาสตราจารย์ ธงทอง.จันทรางศุ “การประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการฯ” โดย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ” โดย รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม

host3

 

Related posts